Regulamin sklepu internetowego „Bows & Ribbon”

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego.

Sprzedającym jest firma PP Rafał, dostępny pod adresem 44-300 Wodzisław Śląski, prowadzący działalność́ na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do ceidg, nip: 642 303 24 76 , regon: 240833398,

zwany także zamiennie „usługodawcą”.

kontakt z usługodawcą można uzyskać́:

– pod numerem telefonu +48 660 769 768

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@bowsandribbon.pl

 

§ 1 definicje

1. regulamin – niniejszy regulamin. w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. klient (kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę̨ 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają̨ zdolność́ prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać́ zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu internetowego (w tym również̇ konsument).

3. przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego. sprzedający dokłada wszelkich starań́, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, sprzedający zobowiązuje się̨ do niezwłocznego poinformowania kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.

5. usługa dodatkowa – usługa świadczona przez usługodawcę̨ na rzecz klienta poza sklepem internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. produkt – towary i usługi dodatkowe prezentowane w sklepie internetowym.

7. umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, zawierana pomiędzy usługodawcą a klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się̨ na odległość́ (w tym drogą telefoniczną).

8. zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość́ produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość́ za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 2 zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez kupującego jest zapoznanie się̨ z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień́ w czasie realizacji zamówienia.

2. Sklep internetowy Bows & Ribbon prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Bows & Ribbon są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 składanie zamówień́

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są̨ cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają̨ podatek vat). Podane ceny obejmują koszt wysyłki.

2. Zamówienia przyjmowane są̨ przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać́ 24 godziny na dobę̨, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie sklepu internetowego.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który towar ma być́ wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są̨ kompletne, sprzedający skontaktuje się z kupującym. jeśli kontakt z kupującym nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

6. W trakcie składania zamówienia, kupujący może wyrazić zgodę̨ na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. w wypadku udzielenia zgody, kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz zadania ich usunięcia.

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się̨ z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy.

§ 4 koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić́.

2. Towar jest dostarczany za pomocą̨ wyspecjalizowanych firm kurierskich  lub za pośrednictwem poczty polskiej.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy.

§ 5 płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy rachunek.

2. Płatność́ za zamówiony towar może nastąpić́ za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 odbiór towaru

1. Dostawy są̨ realizowane na terytorium rzeczpospolitej polskiej. Istnieje możliwość wysyłki poza granice RP, w tym celu przed zakupem należy skontaktować się ze sklepem (telefonicznie lub poprzez e-mail) w tym przypadku do podanej ceny zostaną naliczone dodatkowe koszty wysyłki zagranicznej.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić́, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. w szczególności należy zwrócić́ uwagę̨ na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę̨. w przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są̨ zerwane należy nie przyjmować́ przesyłki i w obecności kuriera sporządzić́ protokół szkody oraz skontaktować́ się̨ jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć́ negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń́ klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 6 odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę̨ na odległość́, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę̨ wyrządzona przez produkt niebezpieczny dz. nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się̨ od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a wiec stosuje się̨ wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością̨ zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać́ na własny koszt na adres siedziby usługodawcy.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć́ pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić́ zapłatę̨.

6. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania. W terminie do 5 dni roboczych sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto klienta.

§ 7 procedura reklamacji

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klientów, w tym również w zakresie jakości oferowanych produktów.

2. W przypadku wykrycia wady w produkcie, należy niezwłocznie skontaktować się z usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub poprzez e-mail: biuro@bowsandribbon.pl

3. Wadliwy produkt należy odesłać́ na koszt usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (dz. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę̨ wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami), dołączając dowód zakupu (rachunek) oraz opis stwierdzonej wady.

4. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, usługodawca – na podstawie ustaleń z klientem – zwróci klientowi cenę towaru brutto lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi usługodawca.

5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się̨ przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego.

§ 8 polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są̨ w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą̨ być́ przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę̨ zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. dane są̨ przekazywane dobrowolnie.

§ 9 postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę̨ wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (dz. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (dz. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów miedzy sklepem a klientami, będą rozpatrywane przez sad właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. kodeks postępowania cywilnego (dz. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż̇ do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się̨ wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez klienta.